Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Jawa

Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Jawa - Bahasa Daerah menjadi salah satu bahasa daerah yang diajarkan di sekolah, salah satunya adalah Bahasa Jawa, Bahasa Jawa masuk dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal, Bagi anda yang sedang menempuh pendidikan Bahasa Jawa kali ini mengajariku.com akan membagikan contoh Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Jawa, Judul skripsi ini merupakan skripsi kuantitatif dan kualitatif, Berikut Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Jawa Selengkapnya:
Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Jawa
Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Jawa

 • REFERENSI EKSOFORA WONTEN ING CERBUNG KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN 15 SEPTEMBER 2012 – 29 JUNI 2013.
 • PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA SD N NGETAL KELAS V DENGAN MENGGUNAKAN METODE TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENS (TGT).
 • ALIH KODE SAHA CAMPUR KODE WONTEN ING TEMBANG HIP-HOP JAWI ANGGITANIPUN JOGJA HIP-HOP FOUNDATION.
 • PENGGUNAAN MEDIA KARIKATUR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN ARGUMENTASI BERBAHASA JAWA KELAS XB SMA NEGERI 2 PURBALINGGA. 
 • PENGGUNAAN MEDIA KARIKATUR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN ARGUMENTASI BERBAHASA JAWA KELAS XB SMA NEGERI 2 PURBALINGGA.
 • REGISTER RINGGIT TIYANG SRIWEDARI LAMPAHAN ‘ANOMAN OBONG’.
 • PANGANGGENING MAKSIM KECOCOKAN WONTEN NOVEL LINTANG ANGGITANIPUN ARDINI PANGASTUTI.
 • UPACARA NYADRAN PETILASAN KI GONOTIRTO ING DESA HARGOTIRTO, KOKAP, KULON PROGO.
 • STRUKTURALISME GENETIK NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA.
 • UPACARA TRADISI MALEM JEMUAH KLIWON ING MAKAM SYEKH MAHDUM CAHYANA ING DESA GRANTUNG, KECAMATAN KARANGMONCOL, KABUPATEN PURBALINGGA.
 • SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING RUBRIK CERKAK KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN WULAN SEPTEMBER – DESEMBER TAUN 2013.
 • PENGGUNAAN DIALEK SURABAYA DALAM NOVEL EMPRIT ABUNTUT BEDHUG KARYA SUPARTO BRATA.
 • KONFLIK SOSIAL WONTEN ING NOVEL CLEMANG-CLEMONG ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (KANTHI PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA).
 • PARAGA IRA RIANTI WONTEN ING CERBUNG TRESNA NGUMBARA ANGGITANIPUN ITHENG SULISTYAWATI (Kajian Psikologi Sastra).
 • KESENIAN BADUI WONTEN ING DHUSUN KLAWISAN, DESA MARGOAGUNG, KECAMATAN SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN.
 • KEBERMAKNAAN KONSTRUK SINTAKTIK DENING LARE TUNAGRAHITA SEDANG UMUR 17 TAHUN SLB-C, C1 YPAALB PRAMBANAN KLATEN.
 • ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN SEKAR CAMPURSARI ANGGITANIPUN DIDI KEMPOT ALBUM MUNAJAT TRESNA.
 • KECERDASAN EMOSI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL KEMBANG KANṬIL KARYA SENGGONO.
 • LELAKONING PARAGATAMA INGKANG NYALAWADI WONTEN ING NOVEL KADURAKAN ING KIDUL DRINGU ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (kanthi Pendekatan Sosiologi Sastra).
 • SIKAP HIDUP PRIYAYI WONTEN ING NOVEL KIRTI NJUNJUNG DRAJAT ANGGITANIPUN R. TG. JASAWIDAGDA MINANGKA KAJIAN STRUKTURAL SEMIOTIK.
 • PEMBENTUKAN VERBA TURUNAN BAHASA JAWA DENGAN BAHASA INDONESIA BERDASARKAN KAMUS (ANALISIS KONTRASTIF).
 • UPACARA TRADHISI LABUHAN AGENG ING SEGANTEN SEMBUKAN, DESA PARANGGUPITO, KECAMATAN PARANGGUPITO, KABUPATEN WONOGIRI.
 • UPACARA TRADHISI KIRAB BRATA METRI BUMI WONTEN ING DHUSUN KALIURANG, DESA HARGOBINANGUN, KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN SLEMAN.
 • KAJIAN FILOLOGI WONTÊN SÊRAT NGÈLMU DÅYÅPRABÅWÅ.
 • MARUKU MINANGKA ASIL KREASI PANGANGGIT ADHEDHASAR PATRON (Sosiologi Panganggit).
 • BASA KASAR WONTEN ING PENTAS LASKAR DAGELAN.
 • KOHESI LEKSIKAL KOLOKASI WONTEN ING RUBRIK CERITA CEKAK KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI 03-22 TAUN XLIII (15 JUNI 2013 - 26 OKTOBER 2013).
 • PIWULANG BUDI PEKERTI ING KEMPALAN CARIYOS TJAMPOER BAWOER DENING DARMAWIYATA.
 • KAJIAN MORFOLOGIS DALAM WACANA HIḌIMBAHIḌIMBÎ.
 • RITUAL ING SALEBETING TARI ANGGUK DHUSUN KEMIRI DESA PURWOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN.
 • UPACARA PAWIWAHAN ADAT JAWI WONTEN ING SERAT CENTHINI.
 • RELIGIUSITAS ISLAM ING CAKEPAN SEKAR BUGIE ALBUM KELAYUNG-LAYUNG.
 • LATAR SOSIAL BUDAYA WONTEN CERBUNG JANGGRUNG ANGGITANIPUN SRI SUGIYANTO SATUNGGALING KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA.
 • PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS APLIKASI ADOBE FLASH CS5 PROFESSIONAL PADA MATERI MENYIMAK LEGENDA RAWA PENING UNTUK SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
 • PEMAKAIAN TINGKAT TUTUR BAHASA JAWA DI TK RA ISLAMIYAH PAKUNCEN KABUPATEN PURBALINGGA.
 • KAJIAN INFERENSI WACANA KARTUN EDITORIAL WONTEN ING KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN MEI-DESEMBER 2013.
 • KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ KONSEP MANUNGGALING KAWULÅ GUSTI SÊRAT SULUK MAKNÅRÅSÅ.
 • STRUKTURALISME ING SALEBETIPUN CARIYOS RAKYAT PANJI JAYENG TILAM ANGGITANIPUN IGNATIA SRI SUMIRAH.
 • ANALISIS KESANTUNAN IMPERATIF BAHASA JAWA DALAM CERBUNG MAJALAH JAKA LODHANG EDISI TAHUN 2011.
 • KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ ANALISIS KAWRUH ANGGAYUH RAOSING GÊSANG INGKANG SAJATOS WONTÊN SÊRAT WÉDYÅ PRASTÅWÅ.
 • TETANDHINGAN FAKTA CERITA ANTAWISIPUN DONGENG DEWI MENUR SETA ANGGITANIPUN MAS HARDJAWIRAGA SAHA DONGENG KEONG EMAS ANGGITANIPUN TIRA IKRANEGARA.
 • PROSES LINGUISTIK SAHA MAKNA NAMA TATA UPACARA SAHA TATA CARA UPACARA PENGANTEN GAGRAG NGAYOGYAKARTA WONTEN ING BUKU ”TATA CARA PAES LAN PRANATACARA GAGRAG NGAYOGYAKARTA” ANGGITANIPUN DWI SUNAR PRASETYONO.
 • UNDHA USUK BASA JAWI WONTEN ING SERAT PEDHALANGAN LAMPAHAN KRESNA DUTA.
 • LATAR BUDAYA JAWA DALAM NOVEL SINTRU OH SINTRU KARYA SURYADI W.S (Sebuah Kajian Sosiologi Sastra).
 • DERDAHING BATOS PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL “RANGSANG TUBAN” ANGGITANIPUN PADMASUSASTRA.
 • ANALISIS KESALAHAN PELAFALAN FONEM BAHASA JAWA PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA YOGYAKARTA UNIT ‘ABIYOSO’.
 • KONFLIK PSIKIS PARAGA WIRADI WONTEN ING TRILOGI NOVEL KELANGAN SATANG ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA (TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA).
 • PROSESI DAN MAKNA SIMBOLIS TOPENG DAN SESAJI DALAM KESENIAN CEPETAN DI DUSUN CONDONG DESA CONDONG CAMPUR KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN.
 • BASA KIAS ING CAKEPAN TEMBANG CAMPURSARI ANGGITANIPUN MANTHOUS.
 • TEMBUNG KAHANAN POLIMORFEMIS WONTEN ING NOVEL KRIKIL-KRIKIL PASISIR ANGGITANIPUN TAMSIR AS.
 • KAMUS ELEKTRONIK BASA JAWI KANGGE SISWA SMP MINANGKA SUMBER ALTERNATIF PASINAON BASA JAWI.
 • MAKSIM KEMURAHAN WONTEN ING CRITA SAMBUNG SALEBETING KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI JANUARI-AGUSTUS 2013.
 • ASPEK PENOKOHAN DALAM CERBUNG NJAREMING PANGIGIT-IGIT KARYA SUROSO, Bc. Hk ( Kajian Psikologi Sastra ).
 • KALIMAT BAHASA JAWA DALAM PEMBACAAN KITAB SAFINATUN NAJA DENGAN METODE UTAWI IKI IKU. 
 • KALIMAT BAHASA JAWA DALAM PEMBACAAN KITAB SAFINATUN NAJA DENGAN METODE UTAWI IKI IKU.
 • KONFLIK PSIKIS PARAGA UTAMA WONTEN ING NOVEL NALIKA PRAU GONJING ANGGITANIPUN ARDINI PANGASTUTI.
 • UNDHA-USUK BASA JAWI ABDI DALEM WONTEN ING TEPAS PARIWISATA KRATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT.
 • PENGGUNAAN DIALEK JAWA TIMUR DALAM WACANA “RUJAK CINGUR” MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT.
 • CITRA SAHA KETIDAKADILAN GENDER TUMRAP WANODYA ING NOVEL PISUNGSUNG KANG WINGIT ANGGITANIPUN ATAS S. DANUSUBROTO.
 • PIWULANG MORAL DONGENG SATO KEWAN EDISI REVISI 2010 ANGGITANIPUN IRWAN SUDJONO.
 • SINESTESIA BASA JAWI ING CERBUNG KALAWARTI DJAKA LODHANG WARSA 2012.
 • PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA JAWA RAGAM KRAMA DENGAN MEDIA PERMAINAN SCRABBLE PADA SISWA KELAS V SD NEGERI GRABAG PURWOREJO (Penelitian Tindakan Kelas).
 • KRITIK SASTRA FEMINIS IDIOLOGIS WONTEN ING NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTA BRATA.
 • KAJIAN HERMENEUTIK SISTEM IDE SAHA SISTEM SOSIAL WONTEN ING ISTILAH-ISTILAH KULTUR JAWA NOVEL PENGAKUAN PARIYEM ANGGITANIPUN LINUS SURYADI AG.
 • PEMAKAIAN RAGAM BAHASA JAWA GURU SMP NEGERI I GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA DI LINGKUNGAN SEKOLAH.
 • TEMBUNG KAHANAN ANDHAHAN ING CARIYOS RAKYAT ALASKATO LAN JALUKURA ANGGITANIPUN AL ARIS PURNOMO.
 • KALEPATAN PELAFALAN FONEM BASA JAWI BAKU DENING MAHASISWA PRODI PENDHIDHIKAN BASA JAWI ANGKATAN 2010 FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SAKING PURBALINGGA.
 • REGISTER DALAM UPACARA PANGRUKTI LAYON DI DESA TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA.
 • REPETISI ANAFORA WONTEN ING KEMPALAN GEGURITAN BOJONEGORO ING GURIT ANGGITANIPUN PAMARSUDI SASTRA JAWI BOJONEGORO (PSJB).
 • TRAGEDI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL KUNARPA TAN BISA KANDHA KARYA SUPARTO BRATA (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA).
 • KESINONIMAN NOMINA KONKRET BAHASA JAWA DALAM KAMUS BAOE SASTRA DJAWA KARYA W.J.S POERWADARMINTA.
 • KAJIAN KEARIFAN LOKAL PENGOBATAN TRADHISIONAL PÊTÊK KANGGE GERAH FISIK LAN NONFISIK ING DHUSUN NGEMPLAK, DESA PLOSOGEDE, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG.
 • STRUKTUR MELODIK TUTURAN PARAGA GAMBIR SALABETING REKAMAN CERKAK “SETENGAH ATI SETENGAH MATI”.
 • UPACARA BANCAKAN WETON WONTEN ING TRIRENGGO BANTUL.
 • PURWAKANTHI ING SALEBETING TEKS SEKAR SLAWATAN JAWI LARAS MADYA ING TLATAH KRADENAN KALIKUNING, BATURONO, SALAM, MAGELANG, JAWA TENGAH.
 • INTERTEKSTUAL CERITA PANDJI GANDROENG ANGRÈNI DENGAN ROMAN TJANDRA KIRANA.
 • UNSUR MISTIK MAGIS ING NOVEL DHAYOH BENGI SANGU MAESAN ANGGITANIPUN ESMIET.
 • DAMEL MEDIA PAMULANGAN TEMBANG MACAPAT KANTHI BASIS WEB NGGINAKAKEN MOODLE TUMRAP SISWA SMP.
 • REGISTER DUNIA GAIB DALAM KUMPULAN RUBRIK JAGADING LELEMBUT MAJALAH DJAKA LODANG PERIODE APRIL SAMPAI JULI TAHUN 2011.
 • REGISTERDUNIA GAIB DALAM KUMPULAN RUBRIK JAGADING LELEMBUT MAJALAH DJAKA LODANG PERIODE APRIL SAMPAI JULI TAHUN 2011. 
 • PARIKAN DALAM SITUS MICROBLOGGING TWITTER SEBAGAI CERMINAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT.
 • DAMEL MEDIA PEMBELAJARAN TETANEN MIGUNAKAKEN APLIKASI ADOBE FLASH CS6 PROFESSIONAL KANGGE SISWA SMP KELAS VIII.
 • TINGKAT KESOPANAN WONTEN ACARA LANGENSWARA JOGJA TV.
 • NILAI – NILAI BUDI PEKERTI DALAM LAKON PEWAYANGAN KRESNA DUTA PADA SERAT BARATAYUDA.
 • MEDIA PIWULANGAN NYEMAK GEGURITAN KANTHI PROGRAM ADOBE FLASH CS5 KANGGE SISWA SMP KELAS VII.
 • DAMEL BUKU KANTHI IRAH-IRAHAN SINAU MAOS SAHA NYERAT AKSARA JAWA “CARAKA” KANGGE SISWA SMP.
 • CERITA RAKYAT MAKAM KYAI RADEN SANTRI (PANGERAN SINGASARI) DESA GUNUNGPRING KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.
 • KAJIAN FILOLOGI DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN MORAL DALAM SERAT AMBEK SANGA.
 • KAJIAN STRUKTURALISME OBJEKTIF PADA NOVEL TRETES TINTRIM KARYA SUPARTO BRATA.
 • HUMOR ING DEPOT SENI KIRUN.
 • UPACARA NGRUWAT GIMBAL DI DESA DIENG KULON KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH.
 • ISOGLOS LEKSIKAL TEMBUNG SESULIH WONTEN ING KECAMATAN BANJARNEGARA (Minangka Studi Geografi Dialek).
 • KAJIAN FILOLOGI DAN PERBANDINGAN ETIKET JAWA -BELANDA DALAM SȆRAT SOEBASITA.
 • KAPRIBADEN PARAGA WANODYA WONTEN ING CERITA SAMBUNG LINTANG-LINTANG DADI SEKSI ANGGITANIPUN SAWITRI INGKANG KAPACAK ING KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN 18 MEI 2013 – 31 AGUSTUS 2013.
 • UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT BERAKSARA JAWA DENGAN METODE PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) PADA SISWA KELAS VII-A DI SMP NEGERI 1 SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA.
 • ALIH KODE SAHA CAMPUR KODE INGKANG DIPUNGINAKAKEN WONTEN FILM JAGAD X CODE.
 • NOMINA TURUNAN BAHASA JAWA DALAM NOVEL JARING KALAMANGGA KARYA SUPARTO BRATA TAHUN 2007.
 • PESAN MORAL WONTEN ING LAGU KASIMEX HOUSEBAND.
 • PANGANGGENING DWIBASA DENING SISWA PAUD KB AL AZHAR DESA BINORONG KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA.
 • TEORI FUNGSI, LINGKUNGAN TINDAKAN, CARA NEPANGAKEN PARAGA, SAHA SKEMA STRUKTUR DENING VLADIMIR PROPP ING DONGENG AJISAKA SAHA KI AGENG SELA.
 • PENGEMBANGAN ENSIKLOPEDI TOKOH PEWAYANGAN MAHABARATA DENGAN DUA BAHASA MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS4.
 • BEDANIPUN ASILING PASINAON NGGINAKAKEN MODEL PASINAON MAKE A MATCH KALIYAN MODEL PASINAON EXAMPLE NON EXAMPLE WONTEN KATRAMPILAN NYERAT UKARA MAWI AKSARA JAWA TUMRAP SISWA KELAS VII SMP N 1 KLATEN.
 • KAJIAN BENTUK DAN MAKNA SIMBOLIS KESENIAN LENGGER TOPENG DI DUSUN KRANDEGAN DESA SUKOMAKMUR KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG.
 • TEMBUNG SESULIH PANUDUH WONTEN ING NOVEL JEMINI ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA.
 • FOLKLOR RITUAL TRADISI NYEKAR PUNDHEN NYAI RANTAMSARI DUSUN KWADUNGAN DESA WONOTIRTO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG.
 • TEKNIK SPIDER MAP MINANGKA SARANA NGINDHAKAKEN KETRAMPILAN NYERAT PAWARTA BASA JAWI KELAS X SMA 2 BREBES.
 • INTERFERENSI LEKSIKAL BAHASA INDONESIA DALAM BAHASA JAWA PADA KARANGAN NARASI SISWA KELAS VII SMP NEGERI I BUKATEJA DI KABUPATEN PURBALINGGA.
 • PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBICARA RAGAM KRAMA MENGGUNAKAN BLOG INTERNET PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
 • PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF POWERPOINT PEMBELAJARAN WAYANG UNTUK SISWA SMP KELAS VIII D.I YOGYAKARTA.
 • WUJUD, MOTIF SAHA CARA MUNGKASI TEMA SEKSUAL ING SALEBETING CERKAK DJAKA LODANG TAUN 1993 – 1994. Dening Dyah Arum Ratri NIM 10205244031 SARINING PANALITEN.
 • FRASE ENDOSENTRIK BAHASA JAWA DALAM NOVEL DURAKA KARYA ANY ASMARA.
 • KAJIAN FOLKLOR RANGKAIAN UPACARA ADAT KEHAMILAN SAMPAI DENGAN KELAHIRAN BAYI DI DESA BORONGAN KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN.
 • TEMBUNG GARBA WONTEN ING RUBRIK MACAPAT KALAWARTI DJAKA LODANG WEDALAN WULAN JANUARI-JUNI 2013.
 • NILAI PENDIDIKAN MORAL DALAM “BANDHA WARISAN” ANTOLOGI DONGENG JAWA.
 • DAMEL MEDIA PASINAON INTERAKTIF NYEMAK LEGENDA RAKYAT JAWI KANTHI APLIKASI ADOBE FLASH CS 5 PROFESSIONAL TUMRAP SISWA SMA KELAS X.
 • MEDIA ADOBE FLASH CS 4 KANGGE NAMBAH KAWEGIGAN NYEKAR MACAPAT MEGATRUH SISWA KELAS VII-C SMP N 3 MAGELANG.
 • TRADHISI BUKA LUWUR 1 SURA WONTEN ING MAKAM SUNAN KUDUS KABUPATEN KUDUS.
 • TEMBUNG WACAKA WONTEN ING CERKAK INGKANG KAPACAK ING RUBRIK MEKAR SARI ARIWARTI KEDAULATAN RAKYAT 2013.
 • KAJIAN FILOLOGI SÊRAT NGÈLMI PANGASIHAN.
 • KETERBACAAN WACANA BUKU TEKS PIWULANG BASA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
 • KRITIK SOSIAL DALAM “PUISI JAWA MODERN PERIODE 1945-1966” (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA).
 • KONFLIK SOSIAL DALAM ANTOLOGI CERKAK AJUR KARYA AKHIR LUSO NO (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA).
 • REFERENSI SAHA FUNGSINIPUN PISUHAN BASA JAWI WONTEN ING SALEBETING KALAWARTI DJAKA LODHANG EDISI JANUARI DUMUGI DESEMBER 2013.
 • HUMOR DIALEK JAWA TIMURAN SALEBETING KEMPALAN VIDEO YOUTUBE ANGGITANIPUN BAYU SKAK.
 • TEMBUNG PANGUWUH BAHASA JAWA PADA RUBRIK PENGALAMANKU DI MAJALAH DJAKA LODANG TAHUN 2012.
 • KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG MORAL WONTÊN ING SÊRAT GÊMBRING BARING.
 • KAWRUH KAUTAMEN ING SALEBETING SENI SANDHUL SEKAR KALI SUCI DESA SUCEN KECAMATAN GEMAWANG.
 • JAMASAN PUSAKA WONTEN ING PENGETAN 1 SURA ING DHUSUN KECEME, DESA GERBOSARI, KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO.
 • UPACARA MALEM REBO PON WONTEN ING MAKAM RANGGAWARSITA DESA PALAR, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLTEN.
 • KONFLIK SOSIAL DALAM NOVEL SIRAH KARYA A.Y SUHARYONO (SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA).
 • KAJIAN TINDAK TUTUR WACANA KAOS CAK CUK SURABAYA.
 • SINESTESIA BASA JAWI WONTEN ING NOVEL CINTRONG PAJU-PAT ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA.
 • HUMOR WONTEN ING DHAGELAN MATARAM BASIYO CS.
 • SIKAP HIDUP TIYANG JAWI WONTEN ING SANGANG DONGENG SAKING KEMPALAN DONGENG SEGA RAMES ANGGITANIPUN SUWARDI ENDRASWARA.
 • ANALISIS SEMANTIK NAMA SUKET WONTEN ING DESA GROGOL PALIYAN GUNUNGKIDUL.
 • MAKNA LEKSIKAL NAMA-NAMA SESAKIT JAWI ING KABUPATEN KLATEN.
 • KRITIK SOSIAL ING WAYANG KAMPUNG SEBELAH KANTHI LAMPAHAN ATAS MENGGANAS BAWAH BERINGAS (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA).
 • TRADHISI GUSARAN ING DHUSUN CIPABEASAN DESA CILOPADANG KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP.
 • NILAI MORAL YANG TERKANDUNG DALAM CAKEPAN GENDING-GENDING IRINGAN UPACARA PENGANTIN ADAT JAWA.
 • TEMBUNG CAMBORAN WETAH WONTEN ING NOVEL KADURAKAN ING KIDUL DRINGU ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA.
 • MEDIA PASINAON NYEMAK CARIYOS WAYANG KANTHI PROGRAM MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL 8 KANGGE SISWA SMP KELAS VIII.
 • VALENSI TEMBUNG KRIYA WONTEN ING NOVEL LINTANG ANGGITANIPUN ARDINI PANGASTUTI B. N.
 • PIWULANG MORAL ING LAMPAHAN RINGGIT “LAMPAHAN BRATAYUDA-III RANJAPAN PEJAHIPUN ANGKAWIJAYA ANGGITANIPUN KAMAJAYA SAHA U. J. KATIJO WP.”.
 • PENYIMPANGAN PRINSIP KERJASAMA WONTEN ING PAGELARAN DRAMA SANGGAR SASTRA JAWA “BAJANG KALADETE” MAHASISWA JURUSAN PBD FBS UNY TAUN 2010.
 • RITUAL JAMASAN WONTEN ING PAGUYUBAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT PANGRUWATING DIYU.
 • TRADHISI ZIARAH ING PETILASAN-PETILASAN WONTEN ING GUNUNG SRANDIL DESA GLEMPANG PASIR KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP.
 • TEMBUNG ARAN ANDHAHAN WONTEN ING CARIYOS PARA ABDI SAMI CECATURAN ANGGITANIPUN MAS NGABEHI WASESA PANGRAWIT.
 • DAMEL MEDIA MAOS GEGURITAN MAWI APLIKASI ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL KANGGE SISWA SMP KELAS VII.
 • PARIKAN DALAM LAGU-LAGU CAMPURSARI CAK DIQIN.
 • MEDIA PASINAON MAOS AKSARA JAWA KANTHI APLIKASI ADOBE FLASH CS3.
 • PANGANGGENIPUN DIKSI INDRIA ING ANTOLOGI CERKAK SENTHIR ANGGITANIPUN SUWARDI ENDRASWARA.
 • MAKNA SIMBOLIS MOTIF BATHIK BUSANANING PARAGA WONTEN ING PAGELARAN SENDRATARI RAMAYANA BALLET PRAMBANAN.
 • LAKON WAYANG ORANG GATHUTKACA LAHIR (KAJIAN TEMA DAN FAKTA CERITA).
 • KONFLIK PSIKIS WANITA JAWA ING NOVEL KENJA ING PALAGAN ANGGITANIPUN SOEDHARMO KD.
 • ANALISIS MORFOSEMANTIK NAMA SEPUH WARGA DUSUN VII PURON, KELURAHAN TRIMURTI, KECAMATAN SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL.
 • MAKNA KONOTATIF WONTEN ING CERKAK KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT WEDALAN 2013.
 • ANALISIS WATAK PARAGATAMA WONTEN ING NOVEL LINTANG PANJER RINA ANGGITANIPUN DANIEL TITO (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA) Dening Fitria Wulandari.
 • PRINSIP KESOPANAN BERBAHASA DALAM KETHOPRAK LAKON “RORO KEMBANG SORE” KARYA SISWO BUDOYO (KAJIAN PRAGMATIK).
 • MORFOLOGI TEMBUNG-TEMBUNG BASA JAWI KINA ING NOVEL KIRTI NJUNJUNG DRAJAT ANGGITANIPUN R. TG. JASAWIDAGDA.
 • DAMEL MEDIA PASINAON UNGGAH-UNGGUH BASA JAWI BERBASIS WEB KANGGE SISWA KELAS XII SLTA.
 • PANGANGGENING DWIBASA SALEBETING FILM TENDANGAN DARI LANGIT.
 • ANALISIS STRUKTURAL-SEMIOTIK WONTEN ING NOVEL KUMANDANGING DWIKORA ANGGITANIPUN ANY ASMARA.
 • BASA PISUHAN DIALEK BANYUMAS WONTEN ING LAWAKAN CURANMOR.
 • KAJIAN FOLKLOR ZIARAH WALI DI MAKAM SUNAN PADANGARAN DESA PASEBAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN.
 • INTERFERENSI MORFOLOGIS BASA INDONESIA TUMPRAP PANGANGGENIPUN BASA JAWI ING UPACARA PANGRUKTINING LAYON WONTEN KABUPATEN KLATEN. 
Demikianlah kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Jawa Semoga bermanfaat Terima Kasih Wassalam

Comments

Popular posts from this blog

Kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Luar Biasa

Soal Kelas 3 Tema 1 Subtema 4 Pertumbuhan Dan Perkembangan Tumbuhan

Kampus Jurusan PGSD Di Lampung